preloader__image

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Ocjenjivanje i odabir pristiglih projekata vrši građanska Komisija Fonda Kiseljak imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice. Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 5 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku projektima lokalne grupe za razvoj tuzlanske zajednice Kiseljak objavljen 27.05.2022.godine;( broj Javnog poziva 5-FK-1/2022, protokol broj 239/22) te je donijela odluku o finansijskog podršci za svih 5 aplikacija; u ukupnom iznosu od 15.589,00 KM.

Komisija je, nakon provjere da li projekti zadovoljavaju uslove ovog Javnog poziva, vrednovala prijedloge projekata prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Komisija je bodovala projekte ocjenom od 1-20 , te je vrednovala projekte na osnovu prosjeka ocjena iz pojedinačnih ocjena svakog od članova.

Kriteriji za ocjenjivanje su:
- Relevantnost u odnosu na temu;
- Relevantnost u odnosu na ciljne grupe;
- Volontersko učešće građana i sufinansiranje iz lokalnih izvora i dijaspore;
- Jačanje civilnih organizacije i sektora;
- Uticaj na vlasti i zajednicu.
- Budžet i relevantnost troškova

Tabela podržanih projekata: 

R.br

Općina

Aplikant

Naziv projekta

Odobreni iznos/KM

Komentar

1

Tuzla

Neformalna grupa gradjana “Brežani”

Uređenje izvorišta Vručak

3.830,0

Članovi Komisije odobravaju projekat uz uslov da aplikanti dostave potrebne saglasnosti o izvođenju radova, potvrde o partnerstvu sa ZZJZ TK, te dokumentaciju o odrađenim analizama kvalitete vode.

2

Tuzla

Udruženje mladih “Kompas”

Eko poen za eko zajednicu

4.000,00

Članovi Komisije odobravaju projekat uz uslov da aplikanti dostave potrebne saglasnosti o izvođenju radova.

3

Tuzla

OSKU Tunel.

Sport i ekologija

3.934,00

Članovi Komisije odobravaju projekat. Dokumentacija kompletna.

4

Tuzla

Neformalna grupa -Lokalna grupa za razvoj Kiseljak

Kiseljački dani 2022

2.049,00

Članovi Komisije odobravaju projekat. Dokumentacija kompletna.

5

Tuzla

Neformalna grupa- Aktiv žena Kiseljak

Dan dječije radosti

1,776.00

Članovi komisije odobravaju projekat. Dokumentacija kompletna.

 

UKUPNO (KM):

15.589,00

 

 

Potpisivanje Ugovora će se realizirati u narednim danima, o čemu će aplikanti biti obavješteni putem mail-a.

Aplikanti koji trebaju ispuniti određene uslove, a o čemu su obaviješteni putem mail-a, će ugovore potpisati tek nakon što iste ispune i dostave dodatnu dokumentaciju.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org  . Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Više o podržanim projektima možete pročitati OVDJE.