preloader__image

Fond za stipendiranje Prometej je u avgustu 2017. godine pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovala grupa mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva.  

"Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija", poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

Osnivači Fonda Prometej smatraju da je jako važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju i da kao aktivni članovi zajednice budu nosioci razvoja naše države. Ukoliko i Vi vjerujete da je ulaganje u obrazovanje najbolji način da se bh. društvo oporavi i napreduje i da postoje mladi koji imaju napredne stavove o razvoju i emancipaciji bosanskohercegovačkog društva, onda Vas pozivamo da se pridružite grupi osnivača Fonda za stipendiranje Prometej.

Javni poziv

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.   

CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti. 

KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?
Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:
• Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
• Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
• Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
• Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?
Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosi
definisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:
  1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
  2. Ekonomski status kandidata/kinje (10 bodova)
  3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
  4. Esej (10 bodova)
  5. Motivaciono pismo (10 bodova)
  6. Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor (10 bodova)

SAZNAJ VIŠE

Aplicirati mogu studentice i studenti:

  • koji prvi put upisuju drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli
  • koji su u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršili 18 do 25 godina starosti,
  • koji su ispunili sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije).

Rok za prijavu

Javni poziv je otvoren 4. oktobra 2023. godine, a konačni rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 4. novembar 2023.

NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.