preloader__image
 1. SVRHA

U skladu sa sa  Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Sl. Glasnik BIH broj 49/06, 76/11 i 89/11), te dobroj praksi, Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu Fondacija) usvojila je Politiku zaštite privatnosti kao jednostarano obavezujući akt kojim se Fondacija obavezala da će poštovati privatnost svojih klijenata i korisnika, te da će koristiti i upravljati ličnim podacima povjerljivo i odgovorno.

 1. OSNOVNE ODREDBE I POJMOVI

Pod ličnim podacima korisnika podrazumijevaju se ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj kreditne kartice, finansijski podaci, računi na online servisima i svi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi iz tih podataka, odnosno sve što se direktno i indirektno može povezati s nekom fizičkom osobom.

Ovom Politikom se definišu vrste ličnih podatka koji se prikupljaju  od korisnika, način obrade podataka i svrhu u koju se podaci upotrebljavaju, te vrijeme čuvanja istih. Putem ove  Politike,  Fondacija upoznaje svoje klijente i korisnike, na jasan i transparentan način, s njihovim pravima i obradom i načinom upravljanja njihovim ličnim podacima, a sve u svrhu zaštite ličnih podataka i privatnosti korisnika.

Pristupom na  web stranicu Fondacije (www.fondacijatz.org), te drugih  web stranica koj je izradila i kojima upravlja Fondacija (www.vitalniznaci.ba, www.doniraj.ba, www.prometej.doniraj.ba), smatra se da su korisnici istih, u svakom trenutku, upoznati sa ovom Politikom zaštite privatnosti, te da je u potpunosti razumiju i prihvataju.

 1. NAČIN PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

Fondacija prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o svojim uposlenicima, volonterima, korisnicima i drugim klijentima (u daljem tekstu klijenti), odnosno sve druge lične podatke potrebne za poslovanje Fondacije i informisanje   javnosti u skladu sa važećim zakonima, propisima I dobrim poslovnim praksama.

Lični podaci korisnika se prikupljaju se na sljedeće načine:

 • Izravno od korisnika programa edukacije i programa finansijske podrške, učesnika projektnih aktivnosti, te korisnika finansijskih sredstava i usluga doniranja za društveno korisne projekte, koji daju pismenu saglasnost.
 • izradom računa korisnika na web stranicama Fondacije, bilo da se radi o apliciranju na projekat na fondacijatz.org ili on-line doniranjem za projekte putem www.doniraj.ba.
 • Automatski prilikom posjete web stranicama Fondacije bilježe se podaci o korisniku koji su tehničke prirode, a radi se podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima adrese internetskih protokola, te identifikatorima kolačića[1].  
 • Fondacija prikuplja donacije on-line. Pri tome se upisuju brojevi kreditnih i debitnih kartica koje obrađuju operateri kartičnog plaćanja. Ovi operateri  posluju prema standardima sigurnosti industrije podataka o kartičnom plaćanju.  Ukoliko korisnik koristi PayPal ili sličnu uslugu, njihova upotreba podliježe pravilima i uslovima pod kojima je se te usluge pružaju.
 • Linkovi na web stranice drugih organizacija koje se pojavljuju na web stranici Fondacije imaju vlastitu politiku privatnosti. Fondacija ne preuzima odgovornost za davanje ličnih podatka na jednoj od tih web lokacija, tako da su korisnici podložni pravilima o privatnosti upravitelja te web lokacije, a ne pravilima o zaštiti privatnosti Fondacije.

 

 1. UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

 

Fondacija će putem svojih web stranica, svoje klijente upoznati sa ovom Politikom kako bi bili svjesni da će se njihovim ličnim podacima upravljati u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka.

Lične podatke koje Fondacija dobije od klijenata i korisnika prilikom korištenja usluga Fondacije (apliciranje za podršku projektima, doniranje za društveno korisne projekte, pristupanje edukativnim programima i drugim aktivnostima Fondacija) se obrađuju  u mjeri u kojoj je to razumno potrebno za pružanje usluga Fondacije i koriste se u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima, i to u sljedeće svrhe:

 • vlastite potrebe Fondacije koje obuhvataju pripreme, zaklјučivanje, izvršavanje, izmjene ugovora i raskid ugovora,
 • obavještavanje i informisanje svojih klijenata/korisnika o svojim uslugama i programima,
 • sastavljanje agregatne statistike koja omogućava Fondaciji da razumije interese klijenata i poboljša sadržaje i dizajn svojih usluga i programa, kao i web-lokacija,
 • sprječavanje potencijalnih zloupotreba bilo koje vrste, zaštite interesa i smanjenje rizika od mogućeg nastanka štete po klijente  ili Fondaciju,
 • izvršenje aktivnosti oglašavanja i istraživanja tržišta s ciljem informisanja korisnika i zainteresovanih trećih strana o uslugama koje Fondacija nudi,
 • povremene on-line ankete i istraživanja o potrebama klijenata.

Fondacija neće prenositi lične podatke svojih klijenata trećoj strani bez pismene saglasnosti klijenata. Za potrebe obavještavanja korisnika o novim uslugama, kao i za realizaciju usluga koje Fondacija pruža sama ili u saradnji sa partnerima, korisnik će biti u prilici dati svoju pisanu saglasnost koju u svakom trenutku ima pravo da opozove.

 1. OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci korisnika prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu za koju su podaci dostavljeni , a koriste se  za vlastite potrebe  Fondacije, te se ne prosljeđuju trećim stranama osim u sljedećim okolnostima:

 • Fondacija može dijeliti lične podatke korisnika s davateljima usluga ili dobavljačima kako bi obradili donacije, ponudili usluge, vijesti i informacije, te unaprijedili i poboljšali  iskustva klijenata  i to samo one podatke i u onoj mjeri u kojoj je to neophodno,
 • uplatom donacije za određenu aktivnost putem stranice doniraj.ba, bankovnog računa ili blagajne se objavljuje e se ime, prezime i iznos koji je donator uplatio, osim ukoliko donator odabere opciju da bude anoniman,
 • dostavljanje podataka po nalogu nadležnih organa i institucija, odnosno po osnovu  sudske naredbe,
 • u hitnim situacijama kada se zahtijeva dostavljanje podataka prije pribavljanja odobrenja korisnika (npr. situacije koje uključuju potencijalne prijetnje ličnoj sigurnosti),
 • kada se utvrdi da je otkrivanje ili dostavljanje podataka neophodno za zaštitu prava ili imovine Fondacije ili prava ili imovine druge osobe.

Ukoliko se Fondacija ili neka njena usluga spoji ili  pridruži  drugoj organizaciji, osigurat će se zaštita I povjerljivost svih ličnih podataka kojima Fondacija raspolaže.

 1. PRAVA KORISNIKA USLUGA

Fondacija se obavezuje da će na osnovu pismeno podnesenog zahtjeva korisniku omogućiti  pristup ličnim podacima kojima raspolaže Fondacija. Nakon izvršenog uvida u lične podatke, korisnik može tražiti ažuriranje netačnih podataka, ali i očitovati se o tome u koje svrhe želi ili ne želi da se njegovi podaci obrađuju. Također, korisnik putem pošte ili e-maila, može podnijeti pismeni zahtjev za brisanje podataka iz evidencije podataka.

Podaci iz evidencije podataka brišu se i u sljedećim slučajevima:

 • kada lični podaci korisnika više nisu potrebni za ispunjenje svrhe obrade podataka,
 • kada korisnik usluge opozove svoje odobrenje za obradu podatka,
 • kada se podaci moraju brisati radi ispunjenja zakonske obaveze.

 

 1. PREUZIMANJE I DIJELJENJE SADRŽAJA SA WEB STRANICA

U cilju zaštite ličnih podataka Fondacijinih klijenata, prilikom preuzimanja i objavljivanja sadržaja sa Fondacijinih  web stranica putem opcije “share”, na druge web stranice, obavezno je pridržavati se sljedećeg:  

 • Navesti izvor: Fondacija tuzlanske zajednice
 • Sadržaj i naslov: sadržaj i naslov teksta dozvoljeno je preuzeti isključivo u originalnoj formi kako je objavljeno na web stranici Fondacije. Ažuriranja i promjene sadržaja teksta i naslova, kao i preuzimanje dijela teksta nije dozvoljeno bez saglasnosti Fondacije.  
 • Fotografije: dozvoljeno je objaviti samo fotografije koje su objavljene uz sadržaj teksta. Navedene fotografije je dozvoljeno objaviti samo u originalnom formatu. Na fotografijama je obavezno navesti izvor: Fondacija tuzlanske zajednice.
 • Lični podaci: dozvoljeno je objaviti imena i prezimena klijenata koji su objavljeni u sadržaju teksta, ne mjenjajući kontekst ili dijelove teksta koji se tiču klijenata.

Fondacija tuzlanske zajednice polaže autorska prava na sve sadržaje objavljene na web stranici. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Za sva dodatna pitanja o Politici zaštite privatnosti, treća lica mogu dobiti putem službenog emaila fondtz@ndacijatz.org.

 

[1] Da bi se prikupile informacije, stranica stavlja kolačić na tvrdi disk. Kolačić je mala datoteka koja sadrži niz znakova koji se šalju na računar  prilikom posjete web stranice.  Novom posjetom  web lokacije, kolačić dopušta web lokaciji da prepozna preglednik. Kolačići mogu pohraniti korisničke postavke i druge informacije. Možete resetovati preglednik da odbije sve kolačiće ili da naznačite kada se kolačić šalje. Međutim, neke karakteristike ili usluge web lokacije možda neće ispravno funkcionirati bez kolačića.