preloader__image

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 24.08.2018., donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda za aktivne zajednice Tuzla. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice razmatrala je 10 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica i odlučila podržati sve njih. Radi se o sljedećim projektima:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

KUD 27 Juli

Strujom do napretka

3.000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Vijeće MZ Bikodže

Uređenje izvorišta pitke vode

3.000,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Neformalna grupa LGZR Lisovići

Izgradnja kućice na autobuskim stajalištima u MZ Lisovići

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Inicijativna grupa za aktivno starenje Dobrnja

Soba treća - naša sreća

834,00

5

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

Neformalna grupa LGZR Gornja Tuzla

Majke i djeca

1.425,00

6

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Savjet MZ Grabovica

Zamjena ulaznih vrata na prostorijama MZ Grabovica

3000,00

7

Lokalna grupa za razvoj Solina

Savjet MZ Solina

Zagrijmo naš dom,aktivirajmo našu zajednicu

2.607,00

8

Lokalna grupa za razvoj Priluk

KUD „Priluk“

Za bolji pogled na svijet

3.000,00

9

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede PČELICA

Pčelicin kutak

3.000,00

10. Lokalna grupa za razvoj Hrasno MZ Hrasno Most koji život znači 9.719,00

UKUPNO ODOBRENO:

32.585,00

 

U nastavku teksta pročitajte kakve ideje su dobile zeleno svjetlo za realizaciju:

Strujom do napretka

Projektom ''Strujom do napretka'' predviđen je rad na elektrifikaciji sale za kulturna dešavanja u Prokosovićima kao što su rad kulturno-umjetničkog društva, recitatorske i muzičke sekcije te drugih aktivnosti koje se mogu odvijati u ovoj sali. Mještani Prokosovića su ovu prostoriju prethodnim projektima doveli u funckionalno stanje te je jedino preostalo uraditi osvjetljenje, a sve sa  ciljem da se omogući nesmetan rad kulturno umjetničkom društvu i svim njegovim sekcijama kao i ostatku stanovništva MZ za održavanje sastanaka,skupova i svih drugih aktivnosti.

Uređenje izvorišta pitke vode

Ovim projektom Lokalna grupa za razvoj Bikodže želi urediti potojeću kućicu u Bikodžama u kojoj se nalazi pumpa za vodu kojom se snadbjeva cjelokupno naselje. Realizacijom projekta planirano je proširenje  kućice i izmjena krova, te postavljanje ograde oko izvorišta. Uređenje izvorišta pitke vode će značajno unaprijediti uslove življenja svih mještana Bikodža.

Izgradnja kućice na autobuskim stajalištima u Mjesnoj zajednici Lisovići

Lokalna grupa za razvoj Lisovići želi  postaviti tri autobuske stanice na prostoru svoje Mjesne zajednice. Projektom bi bili zahvaćeni lokaliteti:  zaseok Mešići odnosno Gornje Raskršće, zaseok Zukići kod čitaonice i zaseok Pašanovići. Ovaj projekat je od šireg društvenog značaja za cjelokupnu zajednicu jer Mjesna zajednica Lisovići je spona između Zahirovića i Previla.

Soba treća-naša sreća

Projekat se odnosi na adaptaciju manje prostorije koja je direktna veza između objekta škole i prostorije koju nastavnici koriste za predškolsko obrazovanje. Naime, ranijim aktivnostima grupe za aktivno starenje i švicarskog crvenog križa mještani su uspjeli adaptirati stari stan koji je fizički dio škole te su na taj način dobili prostoriju za predškolski odgoj, ali i prostoriju za sva udruženja koja su dio ove zajednice.  U toj prostoriji bi roditelji, djedovi i nene mogli da sjede i čekaju dok njihova djeca/unuci završe s nastavom,a da ne budu vani. 

Majke i djeca

 Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla došla je na ideju da urede manje dječije igralište sa ljuljačkama, klackalicama i toboganom, ali i sa dva para klupa sa stolovima i nadstrešnicom, a sve u svrhu socijalizacije zapostavljenog dijela naselja sa veoma lošom socijalnom strukturom stanovništva. U razgovoru sa mještanima tog dijela Gornje Tuzle potvrđena je potreba za ovakvim mjestom okupljanja kako djece tako i njihovih majki,kao i mjesto za usputni predah djece i odraslih na putu prema tetimi s obzirom da svakodnevno koriste navedenu dionicu puta za svoje potrebe (dolazak u poštu,školu,ambulantu,..).

Zamjena ulaznih vrata na prostorijama Mjesne zajednice Grabovica

LGZR Grabovica realizacijom ovog projekta rješava pitanje bezbijednosti,kako prostorija MZ tako i svega sto se nalazi unutar tih prostorija. Također  zamjena vrata će olakšati organizaciju narednih manifestacija, naročito zbog opreme koja će biti potrebna prilikom njihove realizacije,a moći će se čuvati u tim prostorijama što do sada nije bio slučaj. A samim time ovo će biti jedan od podsticaja za otvaranje teretane u sklopu igraone.

Zagrijmo naš dom, aktivirajmo našu zajednicu

Ovim projektom uredit će se prostorije Mjeesne zajednice (čitaonica)  koja služi za sve vrste društvenih aktivnosti.Članovi Lokalne grupe za razvoj smatraju da je najbitnije uraditi zagrijavanje prostora, što će se riješiti uvođenjem centralnog grijanja na struju. Također plan je da se poprave polomljena stakla na prozorima i oštećenja na istima te da se ugradi jedan novi prozor. 

Za bolji pogled na svijet

Članovi Lokalne grupe za razvoj Priluk ovim projektom želi nastaviti sa renoviranjem učionica u osnovnoj školi Šerići, što im je jedan od najvećih prioriteta imajući u vidu da su im ostale još samo 4 učionice i zbornica sa lošom stolarijom. Ranije su stolariju zamijenili u okviru trogodišnjeg zagovaračkog projekta Fondacije tuzlanske zajednice, zajedno s lokalnim donatorima (uključujući građane i biznis sektor), a realizacija ovog projekta će nastavit već započete radove.

Pčelicin kutak

Lokalna grupa za rzavoj Gornje Živinice u okviru ovog projekta želi izgraditi vlastiti objekat za potrebe rada Udruženja "Pčelica" kao jednog od trenutno vodećih udruženja na području MZ Gornje Živinice. Planirana je izgradnja na placu koji je stavljen na raspolaganje Udruženju Pčelica a u mjestu Kopjevići, gdje će se u budućnosti graditi Pčelarski dom i Pčelarski centar. Ovaj prostor će se koristiti za potrebe rada udruženja, čuvanje i skladištenje pčelarskog pribora i opreme (prizemlje), opremanje prostora na spratu za: sastanke, radionice, treninge, Školu pčelarstva, susrete pčelara i druge prilike. 

Most koji život znači

LGZR Hrasno želi da napravi novi most na mjestu gdje sada postoji montažni pješački mostić koji je vidno oštećen u nedavnim poplavama koje su bile u julu ove godine. Naime ovaj most omogućava prelaske preko rijeke koja razdvaja naselje Hrasno Donje na putu do škole, ambulante i do centra Mjesne zajednice. Izgradnom novog betonskog mosta dugoročno se rješava problem nesmetanog prelaska pješaka , automobila i teretnih kamiona sa glavnog lokalnog puta na desnu obalu rijeke. Komisija je projekat  Lokalne grupe za razvoj Hrasno pod nazivom , ˝Most koji život znači“, a čiji je nosilac MZ Hrasno ocjenila pozitivno ali je zbog potraživanja iznad kriterijima određenog maksimuma i potrebe za dodatnim namicanjima sredstava, projekat  proslijedila na odlučivanje upravljačkom tijelu Fondacije tuzlanske zajednice, nakon čega je projekat, uz posebne uslove, podržan.