preloader__image

Vera Đezić, direktorica Odjela za finansije i administraciju

Vera Đezić je direktorica odjela za finansije i administraciju i jedna od idejnih tvoraca Fondacije tuzlanske zajednice. Od osnivanja Fondacije Verin posao obuhvata širok raspon obaveza vezanih za poslove koji se odnose na administraciju i finansije jednog pravnog subjekta, od kreiranja i ažuriranja radno-pravnih akata do detaljnog praćenja troškova sredstava koji se vežu na projekte donatora.  

Svoju ekspertizu stekla je na rukovodećim pozicijama u Proizvodno-trgovinskom kombinatu PTK Tuzla, a u nevladin sektor ulazi 2002. godine kao saradnik na Partnerskom programu osnaživanja mladih (YEPP) u Freudenberg fondaciji. 

Vera je započela i proceduru sticanja zvanja certificiranog računovođe.