preloader__image

Poziv za volonterski angažman

 

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva sve bivše i sadašnje članove i članice Odbora Omladinskih banaka da se prijave za poziciju: 

Volonter/ka-asistent/ica na projektu Omladinske banke (pet pozicija) 

Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (mart 2023.- mart 2024.) 

Područje rada: Tuzlanski kanton 

Uslovi za prijavu na ovaj poziv: Na poziv se mogu prijaviti sve mlade osobe koje žele da svojim djelovanjem animiraju mlade sa područja Tuzlanskog kantona i zajedno sa njima realizuju aktivnosti u cilju jačanja omladinskog sektora Tuzlanskog kantona. 

Radno vrijeme: Fleksibilno radno vrijeme u dogovoru sa koordinatorom programa Omladinske banke, a maksimalno 4 sata sedmično. Za vrijeme trajanja angažmana FTZ će obezbijediti volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH. 

Opis angažmana: Volonterski angažman u programu Omladinske banke (u daljem tekstu OB),  podrazumijeva sudjelovanje i podršku u realizaciji edukativnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti u okviru  Programa OB koji djeluje na principu mladi za mlade. 

 

Ključni zadaci koje će volonteri obavljati:

Osnaživanje mladih: 

  • Animiranje mladih na aktivno društveno djelovanje i učešće u programu OB; 
  • Rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program OB što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju edukacija, sastanaka, treninga; 
  • Provođenje istraživanja potreba mladih;
  • Podrška omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih; 
  • Promocija javnog poziva, informisanje i savjetovanje omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih o mogućnostima podrške njihovim projektima i idejama; 
  • Podrška članovima i članicama odbora-komisija u donošenju odluka; 
  • Podrška članovima odbora u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Organizacija događaja i manifestacija za mlade: 

  • Učešće u pripremi i realizaciji aktivnosti i događaja za mlade (treninzi, kampovi, kampanje, konferencije). 
  • Podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

  

  Ključne vještine koje aplikanti treba da posjeduju: 

 • spremnost na usvajanje novih znanja i vještina,
 • spremnost na rad u timu, poznavanje rada na računaru i opšta pismenost, 
 • razvijene socijalne vještine i vještine motivacije drugih, 
 • razvijene prezentacijske vještine i vještine javnog govorenja,

 

Znanja, vještine i prilike koje će volonteri dobiti kroz ovaj angažman: 

 • Unapređenje vještina komunikacije, prezentacije, timskog rada, rada sa mladima, donošenja odluka i drugih “soft skills-a”; 
 • Unapređenje znanja i vještina za upravljanje projektima i organizaciju događaja; 
 • Unapređenje znanja o položaju mladih; 
 • Unapređenje znanja o radu u omladinskom sektoru; 
 • Priliku za upoznavanje sa drugim mladima ljudima; 
 • Rad u afirmativnom radnom okruženju; 
 • Priliku za studijske posjete, konferencije i edukacije u zemlji i inostranstvu; 
 • Kontinuirano praćenje ličnog razvoja i ohrabrivanje za dalji profesionalni razvoj; 
 • Preporuku za volonterski angažman i stečeno volontersko iskustvo; 
 • Ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH. 

  

Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo, koje treba poslati na email: fondtz@fondacijatz.org, najkasnije do 05.03.2023. do 24:00h. 

Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 368 388. 

Kandidati koji budu odgovarali uslovima, u martu 2023. godine proći će obuku, nakon čega će biti izabrani najbolji kandidati putem intervjua. 

 

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzlanskom kantonu. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.