preloader__image

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za uslugu „Stručni nadzor nad građevinskim radovima izgradnje objekta Centra za demokratiju i aktivno građanstvo u Tuzli“. 

Objekat za potrebe osnivanja Centra za demokratiju i aktivno građanstvo u partnerstvu grade Fondacija tuzlanske zajednice i Grad Tuzla. Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i  razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u okviru projekta „Jačanje civilnog društva i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu“.  

Više informacija o pozivu za dostavljanje ponuda možete pronaći u POZIVU.

Predmet nabavke je usluga stručnog nadzora nad gradnjom objekta Centra za demokratiju i aktivno građanstvo Tuzla u svim fazama gradnje, koji će se graditi na  zemljištu označenom kao k.č.br. 265, 266/1, 266/2 i dio 699 K.O. Tuzla i u ulici Kojšino u Tuzli sa obezbjeđenim infrastrukturnim priključcima. Građevinska parcela je u užoj gradskoj zoni, nepravilnog oblika ukupne površine 827 m2.  

Predmetni objekat je nepravilnog oblika spratnosti Sut+VP+3, ukupnih gabaritnih dimenzija na etažama suterena i prizemlja 19,70x15,00m i na etažama tri sprata 19,50x8,30 m. Ukupna korisna površina objekta iznosi 743,26 m2. 

Procijenjena vrijednost izgradnje objekta u svim fazama gradnje iznosi 1.072.300,00KM, sa uračunatim PDV-om.  

Osnovna namjena objekta je administrativna djelatnost sa pratećim sadržajima. U objektu će biti osnovan Centar za demokratiju i aktivno građanstvo u Tuzli a kojim će upravljati FTZ koja planira dugoročno raditi na promociji demokratije, aktivnog uključivanja građana u razvoj zajednice, zaštitu ljudskih i građanskih prava, međusektoralni dijalog, partnerstvo i umrežavanje, ali i promociju poduzetništva i održivog razvoja.  Ovakav centar bi ujedno postao i Resursni centar za organizacije civilnog društva, gdje bi FTZ, u saradnji s partnerima, organizovala edukacije u oblasti upravljanja projektima, prikupljanja sredstava, odgovornog upravljanja finansijama i organizacijama, socijalnog poduzetništva, održivog razvoja i slično.