preloader__image

KONKURS ZA POSAO

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ), na osnovu ukazane potrebe, objavljuje konkurs za više radnih pozicija, koje su predstavljene u nastavku.

FTZ je prepoznata kao jedna od vodećih fondacija u BiH koja se bavi promocijom filantropije i pružanju podrške aktivnim građanskim grupama i organizacijama kroz grantove. Takođe je stekla veliku reputaciju kod međunarodnih donatora, javnog i poslovnog sektora, organizacija civilnog društva, ali i javnosti, kroz odgovorno provođenja velikih razvojnih projekata u oblastima osnaživanja mladih, organiziranja građana, otvorenog obrazovanja i brige za marginalizirane grupe i zajednice u TK i šire. 

Nadamo se da ćete biti motivirani da se prijavite na naš konkurs i tako iskoristite šansu da radite u podsticajnom radnom okruženju gdje je poslovna kultura na visokom nivou i gdje se njeguje kolegijalnost i poštuju prava svih.   Potrebne su nam dinamične, organizovane, samostalne i kreativne osobe koje će biti motivirane da se priključe našem agilnom timu!

Još i ako razumijete ili vas zanimaju teme poput jačanje povjerenja u rad civilnog sektora, transparentan rad organizacija civilnog društva, stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj filantropije onda je ovo zaista konkurs za vas!

Opšti kriteriji za učešća na konkursu se nalaze na kraju oglasa, kao i druge informacije vezano za vrstu i trajanje zaposlenja.

 1. Koordinator/ca projektnih aktivnosti, 1 izvršilac

Opis posla: Koordinirati projektnim aktivnostima koje se odnose na jačanje demokratije i aktivnog uključivanja građana u razvoj zajednice, što podrazumjeva pružanje podrške aktivistima u mjesnim zajednicama, agilnim organizacijama civilnog društva i omladinskim organizacijama, te drugim građanskim grupama u TK i šire. 

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Koordinira i implementira projektne aktivnosti i događaje u skladu sa vremenskim okvirom i budžetom projekta (organizacija i realizacija treninga, seminara, radionica, konferencija, studijskih posjeta, razmjena, i aktivnosti korisnika, itd.)
 • Redovno komunicira i održava sastanake s članovima tima i menadžmentom,
 • Redovno komunicira i održava sastanke s partnerima i korisnicima,
 • Blagovremeno prati i ažurira projektni plan u saradnji s timom i projekt menadžerom/icom,
 • Uredno arhivira projektnu dokumentaciju, obrađuje i analizira podatake za izvještaje,
 • Brine se za nabavku opreme i materijala koja/i se koristi za projektne aktivnosti
 • Izvještava menadžment i donatore o realiziranim projektnim aktivnostima
 • Sarađuje s drugim projektima i/ili odjelima unutar organizacije
 • Organizuje i sudjeluje u edukacijama projektnog tima
 • Izvršava po potrebi i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Kvalifikacije:

 • VSS društvenog smjera ili drugog smjera
 • Jedna godina radnog iskustva u neprofitnom sektoru na poslovima koordiniranja projektima
 • Dokazane organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • Profesionalan, savjestan i odgovoran pristup radu u vlastitim područjima odgovornosti
 • Samostalnost i dobre sposobnosti za organizacije vlastitog vremena
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (poželjno C1)
 • Poznavanje Microsoft Office paketa i uopšte IT sistema.

 

 1. Koordinator/ica za namicanje sredstava, 1 izvršilac

Opis posla: Koordinira poslovima namicanja sredstava za realizaciju društveno korisnih projekata u zajednici, putem FTZ on-line platforme za grupno finansiranje Doniraj.ba i na druge načine.

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Priprema, koordinira i prati kampanje za namicanje sredstava (off-line i on-line kampanje putem platforme za grupno finansiranje projekata Doniraj.ba),
 • Efikasno komunicira i koordinira aktivnostima i pruža podršku partnerima tokom trajanja kampanja,
 • Kreira i implementira plan promocije kampanja u saradnji sa timom i nadređenim,
 • Redovno ažurira i dostavlja podatke o prikupljenim donacijama finansijskom odjelu,
 • Brine se za integritet, tačnost i zaštitu podataka i informacija o korisnicima i donatorima,
 • Efikasno koristi podatke, generira i predstavlja izvještaje o prikupljenim donacijama,
 • Šalje zahvalnice donatorima i partnerima kampanja,
 • Istražuje i analizira potencijalne donatora u zemlji (pojedince i biznise) i dijaspori,
 • Pruža podršku u kreiranju i unapređivanju plana promocije filantropije i razvoja odnosa sa donatorima u zemlji i dijaspori,
 • Pruža podršku u održavanju i unapređivanju baze podataka o donatorima
 • Izvršava i druge poslove po nalogu rukovodioca.

 

Kvalifikacije:

 • VSS društvenog smjera ili drugog smjera
 • Jedna godina radnog iskustva u neprofitnom sektoru na sličnim poslovima namicanje sredstava
 • Dobre organizacijske sposobnosti i obraćanje pažnje na detalje su od ključne važnosti.
 • Profesionalan, savjestan i odgovoran pristup radu u vlastitim područjima odgovornosti
 • Prednost je iskustvo u radu sa bazama podataka za neprofitne organizacije i MS Office
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (poželjno C1)

 

 1. Koordinator/ica za komunikacije i odnose s javnostima, 1 izvršilac

Opis posla: Koordinira i realizuje aktivnosti za povećanje vidljivosti i promociju organizacije i projekata, što uključuje pripremanje i objavljivanje vijesti, saopštenja i drugog sadržaja putem društvenih mreža, web stranici, medijima, te na javnim prezentacijama i događajima. 

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Koordinira i ažurira sadržaj i objave na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i drugi)
 • Koordinira i održava sadržaj i objave na web stranici (priprema, postavljanje i ažuriranje tekstova, vijesti, slika, dokumenata, itd.).
 • Održava redovne kontakte sa medijima i novinarima, te koordinira poslove promocije i press konferencija, davanje izjava za javnost i pripremu materijala i izvještaja sa promocije,
 • Radi na pripremi tekstova, materijala i fotografija za objavu u digitalnim i štampanim medijima (web, e-bilteni, video materijali, brošure, priručnici i drugo) prema različitim ciljnim publikama,
 • Planira i koordinira održavanje javnih događaja, prezentacija i promotivnih aktivnosti u skladu sa potrebama projektnih timova,
 • Održava redovne kontakte i komunicira s javnostima, ciljnim grupama, partnerima i donatorima, te pomaže projektne aktivnosti kroz pripremu medijskih objava i nastupa,
 • Priprema tekstove i tematske priče o korisničkim grupama, donatorima i partnerima,
 • Izvršava i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Kvalifikacije:

 • VSS društvenog smjera ili drugog smjera
 • Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Prednost je iskustvo u radu sa medijima, upravljanju društvenim mrežama, osnovna znanja o digitalnom marketingu, te iskustvo u grafičkoj pripremi i digitalnoj obradi fotografija i materijala
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, te pisanje jasnih i pravopisno ispravnih tekstova, dopisa i saopštenja.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (poželjno C1)

 

 1. Asistent/ica za komunikacije i odnose s javnostima, 1 izvršilac

Opis posla: Asistira i učestvuje u realizaciji aktivnosti za povećanje vidljivosti i promocije projektnih aktivnosti putem društvenih mreža, medija, javnih prezentacija i događaja. 

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Ažurira bazu medija i redovno arhivira medijske objave (press-clipping),
 • Održava i ažurira bazu fotografija, te vrši digitalnu obradu istih za digitalne i štampane medije
 • Komunicira i šalje informacije e-mailom, poštom, telefonski korisnicima, partnerima i donatorima
 • Pruža podršku u pripremi tekstova, sadržaja i saopštenja za javnost kroz digitalne i štampane medije
 • Pruža podršku u pripremi tekstova za publikacije, brošure, biltene i izvještaje
 • Pruža podršku u objavljivanju vijesti na društvenim mrežama i korištenju alata digitalnog marketinga,
 • Realizira tehničke (nabavke i slično) i administrativne poslove (zapisnici i slično), te vrši elektronsko i drugo arhiviranje dokumentacije i podataka
 • Pruža podršku u planiranju, pripremi i organiziranju javnih i promotivnih događaja
 • Izvršava i druge poslove po nalogu rukovodioca.

 

Kvalifikacije:

 • VŠS-VSS društvenog smjera ili drugog smjera
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje, te javno prezentiranje pisanog i vizuelnog sadržaja
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (poželjno B2)
 • Odlično poznavanje Microsoft Office paketa i uopšte IT sistema
 • Prednost je iskustvo u postavljanju sadržaja na društvenim mrežama, osnovna znanja o digitalnom marketingu, te iskustvo u grafičkoj pripremi i digitalnoj obradi fotografija i materijala

 

 1. Asistent/ica za zagovaranje i javne politike, 1 izvršilac

 

Opis posla: Asistira i učestvuje u realizaciji aktivnosti vezanih za povećanje transparentnosti, odgovornosti i vidljivosti civilnog sektora i filantropskih aktivnosti u BiH. 

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji i na terenu:

 • Asistira pri organizaciji i implementaciji događaja i projektnih aktivnosti
 • Komunicira s trećim licima kroz poslovne dopise, poštom, e-mailom i telefonski
 • Priprema dokumentaciju za sastanke, vodi zapisnike i implementira zaključke sa sastanaka
 • Asistira u pripremi dopisa, tekstova, saopštenja, pravnih dokumenata, brošura i priručnika
 • Uredno arhivira projektnu dokumentaciju, te pomaže u obradi podataka za izvještaje
 • Po potrebi učestvuje u nabavci opreme i materijala za realizaciju projekta,
 • Komunicira i sarađuje s projektnim timom i asistira pri izradi projektnih izvještaja
 • Izvršava i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Kvalifikacije:

 • SSS-VŠS, društvenog smjera ili drugog smjera
 • Jedna godina radnog iskustva u neprofitnom sektoru na istim ili sličnim poslovima
 • Prednost su dokazane vještine izrade pravilnika, procedura, standarda i drugih pravnih akata
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, te vještine poslovnog dopisivanja,
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (poželjno C1)
 • Odlično poznavanje Microsoft Office paketa i uopšte IT sistema.

 

 1. Asistent/ica u finansijama i računovodstvu, 1 izvršilac

Opis posla: Asistira i učestvuje u realizaciji zadataka u oblasti finansijskog i računovodstvenog poslovanja.

Odgovornosti i radni zadaci u kancelariji:

 • Administrira i ažurno vodi dodjeljene projektne budžete,
 • Vrši knjiženje troškova u projektnu blagajnu i računovodstveni software,
 • Vrši blagovremena plaćanja obaveza korištenjem elektronskog bankarstva,
 • Prati sistem finansijske evidencije i čuvanja službene dokumentacije,
 • Komunicira sa donatorima/partnerima u oblasti finansijskog praćenja utroška sredstava,
 • Priprema finansijske izvještaje za donatore i učestvuje u pripremi godišnjeg finansijskog izvještaja,
 • Komunicira sa dobavljačima i ostalim ključnim sudionicima,
 • Provodi i prati postupke nabavki u skladu sa propisanim zakonskim i internim procedurama,
 • Izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Kvalifikacije:

 • VŠS-VSS ekonomskog smjera
 • Sklonost i vještine za pedantno arhiviranje finansijske dokumentacije
 • Poželjno poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, posebno sa administriranjem projektnih budžeta u neprofitnom sektoru
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2)

 

 

 

Opšti uslovi za sve kandidate koji se prijavljuju na konkurs:

 • Da je državljanin BiH bez obzira na spol, vjerska i druga opredjeljenja
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da može dokazati da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova iz oglasa u slučaju zapošljavanja
 • Da može dokazati da se protiv lica ne vodi krivični postupak u slučaju zapošljavanja
 • Da može dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju u slučaju zapošljavanja

 

Ostali važni kriteriji za procjenu i odabir kandidata za intervju i zaposlenje:

 • Vozačka dozvola B kategorije i aktivan/na vozač/ica sa iskustvom
 • Vještine u radu s MS Office 365 i drugim IT sistemom, aplikacijama i bazama podataka
 • Znanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj komunikaciji (minimalni B2)
 • Spremnost na brzo učenje i sticanje novih vještina
 • Timski orijentiran stav i jake interpersonalne vještine
 • Sposobnost da se sa profesionalni i sa diskrecijom ophodi prema povjerljivim informacijama

 

Redovno radno vrijeme za sve pozicije je od ponedjeljka do petka, od 7:30 do 16:00 ili od 8:00 do 16:30, s pauzom za obrok od 30 minuta.

Period angažovanja, odnosno zapošljavanja, za sve pozicije, se realizuje kroz zaključivanje ugovora o radu na probni period od 3 mjeseca, koji je moguće produžiti za jednu ili više godina.

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i kratku biografiju (CV) na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do petka, 30.09.2022. do 24:00h. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem navedenog e-maila.

Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije će biti pozvani na intervju najkasnije 10 dana od dana zatvaranja konkursa.

VAŽNA NAPOMENA: Svi kandidati koji budu pozvani na intervju će biti obavezni da dostave reference, odnosno pisma preporuke i kontakte osoba koje mogu dati informacije o prethodnom radnom iskustvu kandidata.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati i pozvati na intervju samo one čije kvalifikacije i iskustvo najviše odgovaraju profilu navedenih pozicija.